Delo in Plače

Minimalna plača

Minimalno plačo v Sloveniji ureja Zakon o minimalni plači iz leta 2010, vsako leto pa je izdano obvestilo glede sprememb minimalnih plač. Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času in delavci, zaposleni za polni delovni čas, ne smejo prejemati manj od minimalne plače. Delavec, ki opravlja delo za polovični delovni čas, je upravičen do sorazmernega zneska minimalne plače. 

Znesek minimalne plače določa minister za delo vsako leto po posvetu s socialnimi partnerji. Letno obvestilo o minimalni plači mora biti objavljeno v Uradnem listu republike Slovenije do 31. januarja vsako leto. Višina minimalne plače se lahko določi tudi s kolektivnimi pogodbami pod pogojem, da je ta ugodnejša za delavce kot zakonsko določena.

V državi obstaja le ena nacionalna minimalna plača. Sektorske, poklicne ali regionalne minimalne plače niso določene. Delodajalec ne sme plačati delavca manj od minimalne plače, ki jo je objavila vlada.

Minimalna plača velja za vse zaposlene v zasebnem sektorju in delodajalci so dolžni plačati vsaj minimalno plačo. Vajenec ali delavec na usposabljanju ima pravico do osnovne plače v višini najmanj 70 % plače, ki jo prejme redni delavec na tem delovnem mestu. Vendar plača vajenca ne sme biti manjša od minimalne plače.

Minimalna plača se določa z dogovorom med socialnimi partnerji, torej vlado, sindikati in predstavniki združenja delodajalcev. 

Kriteriji za določanje ali posodabljanje minimalne plače vključujejo trende gibanja plač (raven plač v državi), ekonomske pogoje/rast, trende zaposlovanja in indeks cen življenjskih potrebščin/stopnjo inflacije.

V skladu s pravilnikom št. 7/2014 z dne 20. januarja 2014 znaša minimalna plača v letu 2014 pri zaposlitvi za polni delovni čas 789,15 EUR na mesec.

Viri: 126. in 141. člen Zakona o delovnih razmerjih; Zakon o minimalni plači; Pravilnik 7/2014 o minimalni plači

Redno plačilo

Plače so sestavljene iz osnovne plače, dodatka za delovno uspešnost in nekaterih dodatnih plačil. Dodatni element plač je lahko povrnitev stroškov za poslovno uspešnost, če je tako navedeno v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi. Osnovna plača delavca se določa z upoštevanjem stopnje težavnosti dela, za katero je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Minimalna plača se določa na mesečni osnovi. Obdobje za izplačilo plače v Sloveniji ne sme preseči enega meseca. Plače morajo biti izplačane v roku 18 dni po koncu obdobja za izplačilo plač. Delodajalci morajo delavca obvestiti o dnevu plačila in vsakršne spremembe tega dneva s pisnim obvestilom. Plače delavcev se neposredno nakažejo na njihov bančni račun na takšen način, da jim je plača na voljo na datum zapadlosti izplačila.  Do zmanjšanja plače sme priti le v skladu z zakonom. Pogodba o zaposlitvi ne sme omogočati delodajalcu, da zadrži delavčevo plačo.

Viri: 126.-136. člen Zakona o delovnih razmerjih

loading...
Loading...