Nadomestilo

Nadomestilo za nadure

Splošni delovni čas obsega 40 ur na teden za polni delovni čas. Z zakonom ali kolektivno pogodbo se lahko dogovori delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar zaposlitev za polni delovni čas ne more biti manj kot 36 ur na teden. Zakon ali kolektivna pogodba lahko določi delovni čas, krajši od 36 ur na teden za dela, kjer obstaja večja nevarnost za telesne poškodbe ali nevarnost za zdravje. Poln delovni čas 40 ur na teden ne sme biti porazdeljen na manj kot štiri dni na teden. Delovni čas se lahko neredno razporedi zaradi narave organizacije dela ali potreb uporabnikov, vendar delovni čas ne sme preseči 56 ur na teden. Referenčno obdobje, v katerem je treba doseči povprečje delovnih ur, ne sme preseči 6 mesecev. Stranki pogodbe o zaposlitvi se lahko dogovorita za delovni čas več kot 40 ur na teden v primerih vodstvenega osebja, direktorjev in delavcev, ki delajo doma. Delovni čas delavca, mlajšega od 18 let, ne sme preseči 40 ur na teden.

Nadure so na splošno prepovedane, razen v primeru izrednih okoliščin. Delodajalec ne sme vsiljevati nadur delavcem, če je mogoče delo opraviti med rednim delovnim časom z ustrezno organizacijo in porazdelitvijo dela, porazdelitvijo delovnega časa z uvedbo novih izmen ali zaposlitvijo novih delavcev.

Delavec je dolžan izvajati nadure v primeru izrednega povečanja obsega dela; če je potrebno nadaljevanje dela, da se prepreči materialna škoda ali nevarnost za življenje ali zdravje ljudi; če je treba preprečiti poškodbe delovne opreme, zaradi katere bi prišlo do prenehanja dela; če je treba, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost v prometu; v primeru višje sile; in v drugih izrednih, nujnih in nepredvidljivih primerih, kot to zahteva zakon ali kolektivna pogodba za panogo.

Omejitve opravljanja nadur so določene z zakonom. Nadure ne smejo preseči 8 ur na teden, 20 ur na mesec in 170 ur na leto. Delovni dan ne sme biti daljši od 10 ur (običajni delovni čas + nadure). Z delavčevim pisnim soglasjem se lahko letna omejitev števila nadur poveča na 230 ur letno, vendar za delavca ne sme biti negativnih posledic glede njegovega zaposlitvenega razmerja, če se ne strinja, da bi imel več kot 170 ur nadur letno.

Premijska stopnja za nadure je določena s kolektivno pogodbo za panogo. Kolektivna pogodba za panogi veleprodaje in maloprodaje nudi 30-odstotno premijo na običajno plačo za tiste, ki so vključeni v nadurno delo (Uradni list 24/2014).

Delodajalci morajo pisno naročiti nadurno delo pred začetkom dela. Če to ni mogoče zaradi narave ali nujnosti nadurnega dela, se lahko nadurno delo naroči ustno, vendar je treba kasneje delavcu predati pisno naročilo pred koncem delovnega tedna po zaključku nadurnega dela.

Delavci niso dolžni izvajati dela, ki presegajo polni ali polovični delovni čas v skladu s pogodbo o zaposlitvi ali drugega dela, povezanega z odstranitvijo ali preprečevanjem posledic naravnih ali drugih nesreč ali kadar se takšna nesreča pričakuje. Takšno delo lahko traja, kolikor je potrebno , da se rešijo človeška življenja, zaščiti zdravje ljudi ali prepreči materialna škoda.

Nadurnega dela se ne sme zahtevati od naslednjih delavcev: delavci, ki delajo manj kot 36 ur na teden zaradi dela, ki vključuje večje tveganje telesnih poškodb ali nevarnosti za zdravje; delavke med nosečnostjo in eno leto po porodu ter med celotnim obdobjem dojenja; delavci (moški/ženske), ki skrbijo za otroka, mlajšega od 3 let; delavci, katerih zdravstveno stanje se lahko poslabša v skladu s pisnim mnenjem zdravnika medicine dela; starejši delavci; in delavci, mlajši od 18 let.

Viri: 128. in 142.-149. člen Zakona o delovnih razmerjih

Nadomestilo za nočno delo

Nočni delavec je zaposleni, ki dela najmanj tri ure svojega delovnega časa ali najmanj tretjino letnega delovnega časa ponoči (med 23:00 in 06:00). Če porazdelitev delovnega časa vključuje nočno izmeno, pomeni nočno delo osem neprekinjenih ur med 22.00 in 07.00 uro. Nočni delavci imajo pravico do posebne zaščite.

Delodajalci so dolžni premestiti delavca na ustrezno dnevno delovno mesto, če zdravnik medicine dela poda mnenje, da bi lahko nočno delo škodilo zdravju nočnega delavca. Delodajalec mora zagotoviti nočnim delavcem daljši letni dopust, zadosti hrane med delom in strokovno izvajanje delovnih in/ali produkcijskih procesov. Od delavca v nočni izmeni se ne sme zahtevati nočnega dela več kot en teden, razen če ni izrecno pisno dogovorjeno z delavcem. Delodajalec ne sme dodeliti delavca v nočno izmeno, če mu ne zagotovi prevoza na in z dela.

Povprečne delovne ure nočnega delavca ne smejo presegati osem ur na dan v štirimesečnem obdobju. Delovni čas nočnega delavca, katerega delo vključuje povečano tveganje telesnih poškodb ali nevarnost za zdravje, ne sme presegati 8 ur na dan. Pred uvedbo nočnega dela ali če delavci redno izvajajo nočno delo vsaj enkrat letno, se mora delodajalec posvetovati s sindikati na delovnem mestu glede določitve časa, ki se smatra za nočno delo, o oblikah organizacije nočnega dela, o ukrepih glede varnosti in zdravja pri delu ter o socialnih ukrepih.

Premijska stopnja za nadure je določena s kolektivno pogodbo za panogo. Kolektivna pogodba za panogi veleprodaje in maloprodaje nudi 75-odstotno premijo na običajno plačo za tiste, ki so vključeni v nočno delo (Uradni list 24/2014).

Viri: 128. in 150.-153. člen Zakona o delovnih razmerjih

Nadomestila za praznike / dela proste dneve

Obstaja določba za nadomestilo za delo na dela prost dan. Zakon izrecno ne določa nadomestila za delo ob praznikih. Če mora delavec delati na dela prost dan med tednom iz objektivnih, tehničnih ali organizacijskih razlogov, je upravičen do tedenskega počitka ob drugem dnevu v tednu. Delavcem je lahko tudi onemogočeno, da so prosti za praznik v primerih, če se delo in/ali proizvodni proces izvaja neprekinjeno ali če narava dela zahteva izvajanje za praznike.

Viri: 156. in 166. člen Zakona o delovnih razmerjih

Nadomestilo za konec tedna / državni praznik

Delavci so upravičeni do dodatnega plačila za delo ob dela prostih dnevih (nedelja) in državnih praznikih (ter za delo ob dela prostih dnevih, kot je določeno z zakonom). Znesek dodatnega plačila se določi s kolektivno pogodbo za panogo. Če dela prost dan pride na nedeljo, lahko delavci prejmejo dodatno plačilo za nedeljsko delo ali delo ob dela prostem dnevu in ne dvojnega plačila.

Premijska stopnja za nadure je določena s kolektivno pogodbo za panogo. Kolektivna pogodba za panogi veleprodaje in maloprodaje nudi 100-odstotno premijo na običajno plačo za tiste, ki so vključeni v nedeljsko delo in 200-odstotno premijo za delo ob državnih praznikih 1. januarja, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra in velikonočno nedeljo. (Uradni list 24/2014).

Viri: 128. člen Zakona o delovnih razmerjih

loading...
Loading...